Cementiri municipal

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió de l’activitat periòdica del cementiri del municipi de Vilassar de Mar, relatiu a l’entrada de difunts i el manteniment del seu inventari.

Categories d'interessats
Persones titulars de nitxos i familiars de persones difuntes.
Categories de dades personals objecte de tractament

DNI/NIF, Nom i Cognoms, adreça postal i electrònica, signatura/empremta, Telèfon, sexe, data de naixement, municipi de
naixement.

Categories de destinataris

No es preveuen.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No