Aparcament municipal

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic

RGPD 679/2016

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                   

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió i administració de l’activitat de l’emissora de ràdio municipal i de la publicació d'imatges pels diferents mitjans de difusió digital, per promoure la informació i participació dels ciutadans.

Categories d'interessats
Persones que es relacionen amb el registre d'emissions, subscripcions i funcionament de l'Emissora i mitjans digitals incloent els col·laboradors i la programació.
Categories de dades personals objecte de tractament

DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, signatura/empremta, telèfon, àudio, vídeo, dades de característiques personals, dades acadèmiques i professionals, dades d’ocupació laboral i dades d’informació comercial

Categories de destinataris

Difusió per Internet.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No