Emergències Policia Local

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

Art. 11 Llei 16/91 de 10 de juliol. Art. 35 Llei 1/2006 de 13 de març

Finalitat del Tractament

Registre d'intervencions de Guàrdia Urbana; Registre de demandants de serveis i de les persones encartades en les intervencions

Categories d'interessats
Persones implicades en intervencions de Guardia Urbana; (Denúncies, Desaparicions, Menors Desemparats, Víctimes, Lesionades)
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, personals/socials, treball/comercial, infraccions penals, menors d'edat, salut, videovigilància, geolocalització, altres dades d'especial protecció. 

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i de seguretat ciutadana respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No