Base de dades d’investigació de la Policia Local

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

Art. 11 Llei 16/91 de 10 de juliol. Art. 35 Llei 1/2006 de 13 de març

Finalitat del Tractament

Gestió de les dades relatives a ciutadans investigats, tant des del punt de vista de policia de seguretat ciutadana com des del punt de vista de policia judicial

Categories d'interessats
Persones que han intervingut activa o passivament en uns fets o una investigació que ha donat lloc a un document o atestat policial
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, personals/socials, treball/comercial, econòmiques, infraccions penals, menors d'edat, salut, geolocalització, altres dades d'especial protecció. 

Categories de destinataris

Només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències i a l’empara de norma amb rang de Llei

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i de seguretat ciutadana respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No