Agenda Policia Local

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Mantenir de relacions externes de la Policia Local

Categories d'interessats
Persones que es relacionen amb la Policia Local, per raó del seu càrrec o com a representants de persones jurídiques
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica,
Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec

Categories de destinataris

No es preveuen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No