Convenis de col·laboració

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestionar i registrar els convenis formalitzats per l´Ajuntament amb altres AAPP, que es desenvolupen en interès públic

Categories d'interessats
Persones físiques signants del conveni i altres intervinents
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.
Dades de detalls d'ocupació: lloc de treball, càrrec

Categories de destinataris

No es preveuen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i pressupostària respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No