Arxiu municipal

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El  tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Finalitat del Tractament

Gestió dels usuaris de l’Arxiu Municipal, de l’Arxiu Històric, de l’accés als fons documentals i de la cessió de béns.

Categories d'interessats
Usuaris que sol·liciten accés a la documentació de l'arxiu.
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, signatura, telèfon, correu electrònic.

Categories de destinataris

No es preveuen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació adminstrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No