Comunicació i premsa

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Realitzar accions de comunicació a nivell municipal

Categories d'interessats
Persones interessades o objecte de la informació difosa.
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.
Dades relatives a les característiques personals: sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals
Dades de detalls d'ocupació: lloc de treball, càrrec.

Categories de destinataris

No es preveuen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació laboral i estatutaria respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No