Control d'horari jornada del personal

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.b) El tractament és necessari per a execució d'un contracte

RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament - Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita conta la precarietat laboral en la jornada de treball

Finalitat del Tractament

Gestionar el compliment de la jornada i l'horari establert de la plantilla de personal

Categories d'interessats
"Empleats laborals: persones amb les que es manté la relació laboral com a empleats. Empleats funcionaris: persones amb les que es manté una relació estatutària de funcionari"
Categories de dades personals objecte de tractament

Nº de Registre de Personal

Dades identificadores: telèfon, nom i cognoms. Detalles d'ocupació: lloc de treball

Categories especials de dades:  emprempta digital

Categories de destinataris

No es preveuen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació laboral i estatutaria respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No