Control presència i accés a les instal·lacions

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuales.
RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Finalitat del Tractament

Control d'accés i presència de personal intern i extern per empremta dactilar

Categories d'interessats
Treballadors i treballadores municipals interns i externs
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, personals/laborals, empremta dactilar

Categories de destinataris

No es preveuen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No