Es poden omplir piscines durant la situació de sequera?

Extracte del que informa el portal web de la sequera de la Generalitat de Catalunya: 

El municipi de Vilassar de Mar es troba en escenari d’excepcionalitat segons consta en el Visor de la sequera (gencat.cat), amb la qual cosa s’han de complir les restriccions següents:

- No es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar.

- Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.

- Es permet el reompliment parcial o l'ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació de vas) de piscines d'ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d'ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Això inclou piscines municipals o altres d'accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, les d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les pisicnes d'ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc, ja que es consideren refugis climàtics.

- En centres educatius, és permès l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

- Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

En relació al tipus de piscina a què es refereix el paràgraf anterior són les següents:

Tipus 3A: piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o d'agroturisme, col·legis majors o similars.

Tipus 3B: piscines unifamiliars.