Pressupost

Accediu a la informació del portal de Transparència sobre el Pressupost Municipal

Any 2023

El 31 de desembre de 2022 es va signar el decret de pròrroga del pressupost 2022 a l’exercici 2023.

Any 2022

L’aprovació definitiva s’ha produït amb caràcter automàtic ja que, durant el període d’informació pública comprès entre el 8 d’abril i el 2 de maig de 2022, no s’ha presentat cap al·legació. L’acord d’aprovació del pressupost de l’exercici 2022 que per qüestió de confiança fou aprovat inicialment el dia 3 d’abril de 2022, comprèn el de la pròpia entitat local, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, i el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A. i inclou, entre d’altres, les seves bases d’execució, les plantilles de tots els llocs de treball (art. 90 de la Llei 7/85), el pla de disposició de fons i annex d’inversions,.

Any 2021

Transcorregut el termini d’un mes, a comptar des de la votació en el Plenari, en sessió celebrada el 21 de gener de 2021, de la qüestió de confiança plantejada per l’Alcalde, vinculada a l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2021, sense que hagi estat presentada cap moció de censura amb candidat alternatiu a Alcalde o Alcaldessa; i, de conformitat amb els efectes previstos a l’apartat 5 de l’article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, en mèrits del qual cal entendre atorgada la confiança i aprovat inicialment el pressupost de l’any 2021 a partir del dia 21de febrer de 2021, que comprèn el de la pròpia entitat local, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, i el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A.

Any 2020

El 20 de desembre de 2019 es va signar el decret de pròrroga del pressupost 2019 a l’exercici 2020.