Ple

El Ple municipal és un òrgan col·legiat format per l’alcalde/essa i per tots els regidors/res. És convocat i presidit per l’alcalde/essa i celebra sessions públiques tant de caràcter ordinari com extraordinari.

Sessions Ple

Sessió Data Tipus de sessió
21/09/2023 - Sessió ple Ordinari
27/07/2023 - Sessió ple Ordinari
13/07/2023 - Sessió ple Extraordinària
28/06/2023 - Sessió ple Extraordinària
17/06/2023 - Sessió ple Extraordinària

Govern

Oposició

La freqüència de les sessions ordinàries de l'Ajuntament en Ple serà mensual, i es celebraran a les set de la tarda del tercer dijous del mes, sense perjudici de la facultat de l'Alcaldia per decretar el seu ajornament, de forma motivada.

Art. 22 Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local, que diu el següent:

El ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l'alcalde.
Corresponen, en tot cas, al ple les atribucions següents:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzaci­ons supramunicipals; alteració del terme municipal; crea­ció o supressió de municipis i de les entitats a què es refe­reix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'orde­nació previstos a la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol dels instruments esmentats.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les orde­nances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva com­petència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia, la fixació de la quantia de les retribucions comple­mentàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del per­sonal eventual.

j) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit amb una quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, que excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost –excepte les de tresoreria, que li corresponguin quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) (derogat)

ñ) L'aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

o) (derogat)

p) Tots aquelles que corresponguin al Ple que exigeixi la seva aprovació una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 
 
3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas i es regeixen pel que es disposa a la legislació electoral general.
 
4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local, excepte les corresponents a l'apartat 2, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, p i l'apartat 3 d'aquest article.