Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/essa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple

La freqüència de les sessions de la Junta de Govern Local serà setmanal, i es celebraran els dilluns a les 12h.

Art. 23 5 Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, que diu el següent:

1. La Junta de govern està integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, que n'ha de donar compte al ple.

2. Correspon a la Junta de govern:

a) L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan muni­cipal li delegui o li atribueixin les lleis.

No són delegables les atribucions reservades al ple en els números 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) i ll) i 3 de l'article 22.

3. Els tinents d'alcalde substitueixen, per l'ordre de nomenament i en els casos de vacant, absència o malal­tia, l'alcalde, i són lliurement designats i revocats per aquest d'entre els membres de la Junta de govern.

4. L'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de govern i, on aquesta no existeixi, en els tinents d'alcalde, sense perju­dici de les delegacions especials que, per a tasques espe­cífiques, pugui fer a favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyin a aquella Junta.

Competències delegades a la Junta de Govern:

  • Decret de l'alcaldia 2914/2021, de 21 de setembre de 2021, corresponent a la constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències de l'alcaldia.

Decret de l'alcaldia 2914/2021, de 21 de setembre de 2021