Comissions informatives

Mandat

2019-2023

Periodicitat

Es celebra el dijous anterior a la celebració del Ple, a les 19 hores.

Composició

Integrada pels 21 regidors i regidores de la corporació municipal.

Què fem?

Art. 60 Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que diu el següent:
 

60.1  En tots els municipis de més de cinc mil habitants s'han de constituir comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Als altres municipis poden haver-hi aquestes comissions, sempre que les hagi previst el reglament orgànic o ho acordi el ple de l'ajuntament. En qualsevol cas, als municipis que són capital de comarca s'han de constituir les esmentades comissions, amb independència del nombre d'habitants del municipi.

60.2  Corresponen a aquestes comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió de ple o de la comissió de govern quan actuï per delegació d'aquest. També poden intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la comissió de govern quan aquest òrgan els demani dictamen.

60.3  Correspon al ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i llurs modificacions.

60.4  Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes específics..

 

Art. 20, c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local que diu el següent:

En els municipis de més de 5.000 habitants i en els de menys en què així ho disposi el seu reglament orgànic o l'acordi el Ple, existiran si la seva legislació autonòmica no preveu en aquest àmbit una altra forma organitzativa, òrgans que tinguin per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors que pertanyin als mateixos grups en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple.

Mandat

2019-2023

Periodicitat

 La sessió de la Comissió Especial de Comptes se celebra una vegada a l'any, amb motiu de l'aprovació dels comptes anuals de la corporació.

Composició

Integrada pels 21 regidors i regidores de la corporació municipal.

Què fem?

Article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les bases de Règim Local que diu el següent:

Els comptes es sotmetran abans de l'1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de la entitat local, la qual estarà constituïda per membres de los diferents grups polítics integrants a la Corporació, i serà així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre’s a la aprovació del Ple, per a que es puguin formular contra aquestes les reclamacions, suggeriments i observacions. Tot això sense perjudici de que es pugui denunciar davant del Tribunal de Comptes l'existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes aprovats.

Article 58 de la Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que diu el següent:

58.1 Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

58.2 Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

58.4 Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.