Vols saber més sobre el Pla d’Igualtat Municipal?

El Pla d'Igualtat de Gènere 2022-2025 es va aprovar en el Ple ordinari del mes de març per unanimitat

Donar eines per fer de Vilassar de Mar un poble cada vegada més compromès amb la igualtat entre dones i homes. Aquest és l’objectiu del Pla d’Igualtat Municipal que l’Ajuntament ha posat en marxa amb polítiques i instruments que han de contribuir a la construcció d’una vila més igualitària i lliure de violència masclista. Impulsat per la Regidoria d’Igualtat i aprovat en el Ple municipal del mes de març, el Pla ha estat elaborat a partir d’un ampli estudi de la situació actual al nostre poble, recull la feina feta fins al moment i ofereix eines perquè la perspectiva de gènere sigui present a les polítiques locals i a tots els àmbits d’actuació municipal. El Pla, que té com a horitzó el 2025, ha comptat amb la participació activa de les entitats feministes de Vilassar de Mar i dels grups de l’oposició, i també estableix metes concretes en el compromís amb la igualtat de gènere, contra la violència masclista, en el reconeixement del lideratge i la participació de les dones, així com amb la coeducació i transmissió d’una cultura igualitària. Així, entre les accions concretes que es proposen al document aprovat, destaquen:

  • Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista.
  • Impulsar actuacions i campanyes de prevenció i posar a la seva disposició els serveis d’atenció necessaris per a les persones que pateixen les diverses manifestacions de la violència masclista.
  • Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a facilitar l’exercici efectiu de llurs drets, i sensibilitzar homes i dones en termes d’igualtat de drets i deures.
  • Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina.
  • Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa de decisions.

Cal recordar que, a Vilassar de Mar, com succeeix a la resta de Catalunya, viuen més dones (10.769, el que representa un 51,69%) que homes (10.068 i 48,31%), que també són minoria entre la població estrangera arrelada al nostre municipi. El pla d’acció d’aquest Pla d’Igualtat Municipal està estructurat en quatre eixos estratègics generals, que són: transversalitat de gènere en l’acció municipal, transformació cap a una ciutat feminista, participació inclusiva i abordatge integral de les violències masclistes. Cada eix porta associats objectius específics, accions per a la consecució d’aquests objectius, indicadors per poder avaluar i valorar aquestes accions i un calendari per dur-les a terme.

El Pla també preveu la creació d’un grup de treball tècnic transversal, que s’haurà de reunir un mínim de tres cops l’any i que serà l’encarregat de portar la governança del Pla, el seu desenvolupament, i seguiment, així com la seva avaluació. Aquest grup de treball, que serà paritari, estarà format per personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament. Un altre dels òrgans inclosos en el document és una Taula transversal, que també vetllarà pel compliment de les accions previstes i participarà de la seva avaluació en, com a mínim, dues reunions anuals. Aquesta Taula estarà composta per representants dels grups municipals, les entitats locals que ho desitgin i altres persones que vulguin participar-hi a títol personal.