Anunci i ordre del dia del Ple ordinari del 19 de maig de 2022

La sessió serà presencial i es durà a terme a les 19 hores

Aquest dijous 19 de maig, a les 19 h, sessió plenària ordinària presencial, a la sala de sessions de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://vilassarradio.cat/) i el canal YouTube de l'Ajuntament. Posteriorment es podrà consultar també per vídeoacta. Podeu consultar l'ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 28-04-2022.

Part resolutiva:

2.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de les factures d'Urbaser, SA, del mes de març de 2022.

3.- Expedient núm. 12/2022 Modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Part de control:

4. Donar compte dels decrets de l'alcaldia des del núm. 1583/2022 al 1919/2022.

5. Precs i preguntes.