Anunci i ordre del dia del Ple ordinari del 16 de maig de 2024

La sessió es farà a l'Ajuntament, a les 19 h

Aquest dijous 16 de maig, a les 19 h, se celebrarà sessió ordinària del Ple. La sessió serà presencial, a la sala de sessions de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, i es retransmetrà en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://vilassarradio.cat/) i el canal YouTube de l'Ajuntament. Posteriorment, es podrà consultar també per vídeoacta.

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 15-04-2024 i 18-04-2024.
2.- Presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal del PSC-CP per part de la senyora Núria Paricio Paricio.
3.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.  
4.- Donar compte de l'execució del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Mar corresponent al primer trimestre de 2024.
5.- Donar compte dels decrets d'alcaldia 2024DECR001663 i 2024DECR000082 corresponents a l'aprovació de les liquidacions del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Mar i Patronat de les Escoles Bressol de l'exercici 2023. 

Part resolutiva:

6.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils i Vilassar de Mar per a l'organització de L'Altre Espai Jove adaptat. 
7.- Delegació en la Junta de Govern Local de les competències pròpies de modificació del contracte de servei de neteja viària i recollida de residus. 
8.- Aprovació de la modificació de crèdit 04 crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent líquid de tresoreria (RLT) referent al REC 2024.
9.- Aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdits REC associat a la modificació pressupostària en suplements de crèdits i crèdits extraordinaris MC. 04/2024.

Part de control:

10.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

11.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia des del núm. 1406/2024 al 1761/2024.
12.- Precs i preguntes.