Crònica de la sessió plenària del 21 de juliol

La sessió plenària ordinària del mes de juliol, celebrada aquest dijous 21 de juliol, ha comptat amb 12 punts en l’ordre del dia. Entre els punts, l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic dels habitatges d'ús turístic de Vilassar de Mar.

El Ple va començar aprovant l’acta de la sessió plenària del 16 de juny i seguidament es va donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament sobre els resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que l’informe resum conté els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora duts a terme durant l’exercici del 2021. Solé va assenyalar que els punts més destacats corresponen a incidències relacionades amb temes de Recursos Humans i que les recomanacions que es fan sobre tenir fetes les valoracions dels llocs de treball i la contractació d’un cap de RRHH són dos temes que estan en execució o en procés d’execució. També va explicar com a incidències que ressalta l’informe, contractes caducats o sense contractacions. Pel que fa als quatre més importants que es troben en aquesta circumstància, Solé va explicar que estan ja en licitació o en procés de licitació a curt termini per tal d’esmenar-ho.

A la part resolutiva de la plenària, es va aprovar per unanimitat la revisió  del padró municipal d'habitants, a data 1 de gener de 2022, amb la xifra de 21.067 habitants. Tots els grups van votar a favor de l’aprovació del punt i Babord va demanar el desglossament de la xifra per franges d’edat, fent èmfasi en la compresa entre els 0 i 4 anys.

El quart punt de la plenària va aprovar la continuïtat del procediment per pagar les factures d'Urbaser, SA, referides a la neteja viària i de platges. Es tracta de dues factures del maig que sumen un total de 222.674 euros.

Com en plenàries anteriors, el punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de Cs i PSC i el vot en contra de Babord i Junts. Els grups de l’oposició van reiterar els arguments que han exposat en plens anteriors sobre aquesta qüestió: la manca de contracte de recollida de residus urbans des de 2019, les diferents disfuncions que això genera i la crítica a la gestió que s’ha fet des del govern traspassant la responsabilitat del pagament de les factures a l’oposició. Des del PSC i Cs van explicar l’abstenció per l’obligació de pagar les factures per un servei que s’ha prestat. PSC i Junts, a més, van demanar al govern reforçar el servei de neteja durant els mesos d’estiu.

El cinquè punt va ser l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic dels habitatges d'ús turístic de Vilassar de Mar. La regidora d’Habitatge, Núria Arasa, va començar la seva exposició explicant que eren conscients que el Pla arribava tard i va donar unes pinzellades dels objectius que persegueix. Entre ells, donar resposta a la problemàtica generada per la proliferació d’habitatges turístics; reordenar, quantificar i regular urbanísticament la densitat i la ubicació territorial en el municipi d’aquest tipus d’establiments; i assolir un equilibri entre el dret a l’exercici de l’activitat i la garantia d’un poble sostenible per a les persones que hi resideixen de manera habitual. El Pla regula la densitat màxima dels habitatges d’ús turístic en quatre zones del poble diferenciades tenint en compte cinc paràmetres: el total d’habitatges habituals, les activitats hoteleres, les activitats de comerç i serveis, les activitats d’oci nocturn i els habitatges d’usos turístics en habitatge habitual. Amb aquests paràmetres s’ha calculat el percentatge de densitat per zones i la xifra total d’habitatges d’ús turístic al municipi, que serà de 248.

Des de Cs es valora el treball en comú realitzat a la Taula d’Habitatge, tot i retreure al govern que el Pla arribi tard. També va demanar al govern que l’ordenança que ara es redacti faci un esforç per protegir les persones veïnes d’aquests habitatges d’ús turístic.

Des del PSC també es va lamentar que el Pla arribi tres anys tard després de la moratòria però igual que Cs van valorar positivament el treball realitzat a la Taula d’Habitatge.

Babord també va retreure al govern que el Pla arriba tard, després de decaure la moratòria impulsada per Babord fa 4 anys i va lamentar que el Pla no s’hagi fet de manera participativa. “És preferible una regulació insuficient que una inexistent” va dir Babord per argumentar el seu vot a favor, tot i afirmar que des del seu grup s’apostava per reduir encara més el nombre de llicències total permeses.

Junts es va afegir a la crítica del retard en l’elaboració del Pla i va mostrar el seu desacord amb els paràmetres que l’empresa externa contractada per l’Ajuntament havia fet servir. Segons Junts, ha tingut en compte uns paràmetres basats en el turisme i ha perdut el focus. “El problema de Vilassar de Mar és que no hi ha habitatge de lloguer assequible i en el Pla no hi ha cap paràmetre que miri quants habitatges de lloguer hi ha disponibles al municipi”, va sentenciar la seva portaveu, Laura Martínez.

El Pla, que va comptar amb l’abstenció de Junts i els vots a favor de la resta de grups del plenari, ara es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

El punt sisè de la plenària va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al protocol comarcal d'abordatge de violències masclistes i LGTBIbòfiques en espai públic i context d'oci. Es tracta del protocol del Consell Comarcal del Maresme, enfocat principalment a la població jove, per aconseguir uns espais d’oci -especialment nocturns- segurs i lliures de violències. El protocol també recull unes pautes perquè les víctimes d’aquestes agressions coneguin i tinguin al seu abast els canals de denúncia i suport comunitari necessari.

El punt es va aprovar amb els vots favorables de tot el plenari. Des de Junts van remarcar que és un protocol necessari però van recordar que les xifres més elevades de violència masclista es donen en l’àmbit domèstic i que el protocol de violència masclista de Vilassar de Mar està obsolet. La regidora d’Igualtat, Montse Gual, va respondre que ja s’hi estava treballant per actualitzar-lo.

El punt setè va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a l'ús i gestió de les borses de personal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal no permanent. L’objectiu del conveni és poder donar a l’Ajuntament un mecanisme àgil per dotar-se de personal temporal vinculat a necessitats sobrevingudes. Tots els grups municipals van recolzar el punt en considerar que optimitza els recursos i redueix els terminis per cobrir les places. Des del PSC van demanar però no fer un ús excessiu d’aquestes borses perquè, segons va assenyalar el seu portaveu, Quico Zamora, “la temporalitat del lloc de feina no afavoreix un servei eficaç al ciutadà”.

El punt vuitè va aprovar la modificació dels preus públics de les escoles bressol municipals per a la prestació dels serveis complementaris per al curs 2022-2023 en l'etapa d'infantil 2. D’aplicació a partir de l’1 de setembre de 2022, la proposta aprovada només afecta l'etapa d'infantil 2 perque l'anunci de gratuïtat de la Generalitat en aquesta etapa no contempla els serveis complementaris. El punt es va votar amb l’esmena de suprimir la quota de berenar de 2 euros per dia, inicialment proposada. Així, amb l’esmena acceptada per tots els grups, la modificació dels preus públics es va aprovar amb els vots a favor de Junts, Babord i ERC-Gent per VdM i les abstencions de Cs i PSC. Tots els grups de l’oposició van ser crítics amb el govern en la forma com s’havia gestionat aquest tema que no havia obtingut el vistiplau de les famílies en el Consell del Patronat d’Escoles Bressol. Des de Cs es va ser crític amb el govern per no parlar amb els grups de l’oposició. Des del PSC es va demanar fer un consell del Patronat d’Escoles Bressol perquè el govern expliqui què cobria fins ara la quota que pagaven les famílies d’infantil 2. Per a Babord, després del compromís amb el regidor d’Ensenyament que els serveis complementaris quedaran inclosos dins les convocatòries de beques, votarien a favor.

Des de Junts van criticar que la proposta de fer pagar 2 euros per al berenar, quan el cost real del material era de 0,40 euros, venia motivada per equilibrar el servei de menjador que és el deficitari. Segon la portaveu de Junts, es decidia cobrar aquest preu en el berenar per repercutir un dèficit general en unes poques famílies.

La proposta finalment aprovada de nous preus inclou l’acollida de 7.45 a 8.45h per 35 euros mensuals; l’acollida de 8.15 a 8.45h per 18 euros mensuals; l’acollida esporàdica: 3,50 euros per dia, la permanència de 17.15 a 17.45h per 30 euros mensuals i els preus de l’escolarització de la primera quinzena de juliol d’I2 que no cobreix la Generalitat, ja que només finançarà l’escolarització gratuïta d’I2 de setembre a juny, de la següent manera: en la quota A, 71,32 euros; en la quota B, 82,44 euros i en la quota C, 94,35 euros.

El novè punt de la plenària va aprovar, per unanimitat, l’adhesió al Pacte de les Alcaldies a Europa. El regidor de Medi Ambient, Joan Roca, va explicar que en el 2010 l’Ajuntament ja es va adherir al Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per l’Energia Sostenible Local, que tenia entre els compromisos l’elaboració d’un Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES). El PAES 2011-2020 tenia la finalitat global de reduir les emissions de CO2 un mínim del 20% respecte les emissions de 2009. Amb l’adhesió al Pacte de les Alcaldies a Europa, una evolució del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible aprovat el 18 de març de 2021, es renova i amplia l'ambició climàtica europea i s’inclouen accions de mitigació, adaptació i resiliència i transició justa, en una sola iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic.

Els municipis adherits al Pacte de les Alcaldies a Europa es comprometen a executar accions per assolir reduccions d’emissions de CO2 i de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 55% l’any 2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. L’acord de Ple també aprovava el Pla de Transició Energètica per aconseguir-ho.

Des de Cs van preguntar al govern si es feia alguna cosa realment pel clima i la sostenibilitat posant sobre la taula dades com l’augment del 10% del consum energètic a Vilassar de Mar, l’augment del 18% en les emissions de CO2 i que del PAES només s’ha complert amb un 0,4% dels objectius proposats. Malgrat mostrar la seva desconfiança, Cs va votar a favor.

Des del PSC es van sumar a la crítica de Cs i van reclamar la figura del gestor energètic.

Babord va exposar que cal actualitzar i concretar les mesures als nous objectius i terminis de reducció de les emissions.

Junts també va retreure al govern que no hi ha cap projecte al darrera de l’adhesió a aquest pacte i van demanar un compromís perquè aquest tema sigui un pilar fonamental per a futures legislatures independentment de qui governi.

A la part de control, es va debatre i aprovar la moció no resolutiva presentada pel grup municipal de Babord per ampliar i millorar el servei de la línia de l’autobús bus urbà C-13. La moció proposa ampliar el servei de la línia C13 dels dissabtes, establint una hora d’inici a les 8 del matí i de finalització a les 22 de la nit; oferir aquest mateix servei els diumenges i festius, implementar aquests canvis de manera immediata i analitzar durant el període estival l’efecte de les mesures per tal de mantenir-les o revisar-les.

La moció no resolutiva va quedar aprovada amb els vots del grup proposant i la resta de l’oposició i l’abstenció del govern. Segons va explicar el regidor de Mobilitat, Àngel Font, és un tema que s’hauria d’haver treballat a la Taula de Mobilitat i que tot i que és un desig compartit no està plenament justificat. Font va explicar que falta una diagnosi, informes tècnics, econòmics i negociar amb l’empresa adjudicatària del servei, fet que fa impossible complir amb el punt 3 de la moció que reclamava implementar-ho de forma immediata.

Seguidament es va donar compte dels decrets de l'alcaldia des del núm. 2404/2022 al 2964/2022 i va arribar el torn de precs i preguntes de l’oposició.

Des de Cs es va preguntar per quants projectes té pensat licitar el govern en matèria de sostenibilitat i energies renovables i quins tenien subvencions. També va preguntar per les obres al pavelló Paco Martin pel que fa a la retirada d’amiant. Des del govern, el regidor de Medi Ambient i Equipaments, Joan Roca, li va dir que les dues primeres preguntes li respondrien per escrit i pel que fa al pavelló va explicar que tot s’està fent seguint els plans de seguretat i que fins i tot una inspecció de treball es va passar favorablement.

Des del PSC es va fer un prec sobre oferir el servei de bus C-13 el dia de les eleccions municipals. El regidor de Mobilitat, Àngel Font, li va respondre que és un tema a tractar a la Taula de Mobilitat.

També van interessar-se per la neteja de les rieres davant l’anunci de tempestes fortes per a la tardor. El regidor de Medi Ambient, Joan Roca, va respondre que tot i que és un tema competència de l’ACA, des de l’Ajuntament històricament es fa l’escatat de canyes de la riera i que en el darrer contracte de licitació d’aquest servei fins i tot es va augmentar.

Des de Babord es van interessar per la neteja de l’Escola del Mar després de la Festa Major donat que el recinte acollia el Casal d’Estiu; per la convocatòria dels propers Pressupostos Participatius, per si existeix un protocol de prevenció per onada de calor entre els treballadors municipals i també per als de les empreses externes que donen servei a l’Ajuntament. També van preguntar per l’arbrat a l’obra de plataforma única de l’avinguda Montevideo i pel futur del contracte de la concessionària de la zona blava.

Pel que fa als Pressupostos Participatius, la regidora de Participació, Montse Gual, va explicar que intentarien complir els terminis previstos. Sobre el contracte de la concessionària de la zona blava, Josep Solé va dir que s’estava negociant amb l’empresa i que per tant, encara no hi ha data de finalització de contracte. Des de Medi Ambient, Joan Roca va explicar que davant l’onada de calor hi havia hagut instruccions als caps d’àrea i caps de les empreses externes de fer pauses i hidratacions del personal i sobre l’arbrat de l’obra de l’avinguda Montevideo va explicar que els 4 arbres que s’han tret tenien les arrels molt en superfície i no estaven ben arrelats perquè el subsòl d’aquella vorera està molt ple d’instal·lacions de serveis. La solució presa, va explicar, passa per reposar els arbres en superfície, mitjançant jardinera, en comptes de plantar-los directament al subsòl.

Des de Junts van preguntar per quan estava previst arreglar el paviment i el tancat de la pista poliesportiva de Jeroni Anyé. El regidor d’Esports, Jordi Tapias, va respondre que el dilluns 25 de juliol s’iniciaven les obres. Com a prec van demanar entomar la figura del gestor energètic.

Finalment, en el torn de paraula obert al públic una persona es va interessar per conèixer els projectes de plaques fotovoltaiques previstos pel govern i el regidor de Medi Ambient el va emplaçar a Serveis Territorials per ensenyar-li i explicar-li en detall.