Del 13 de juny al 8 de juliol, sol·licituds d’ajuts d’escolarització i menjador a l’Escola Bressol Municipal

Les sol·licituds s’hauran de recollir i presentar a l’Escola Bressol Municipal de l'av. Eduard Ferrés, 168

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilassar de Mar obre, el 13 de juny, el termini de sol·licituds d’ajuts d’escolarització i menjador a l’Escola Bressol Municipal (0-3 anys). Les sol·licituds s’hauran de recollir i presentar a l’Escola Bressol Municipal (av. Eduard Ferrés, 168), del 13 de juny al 8 de juliol de 2022.

Persones beneficiàries:

  • Les  famílies  que  sol·licitin  ajut  econòmic  per  a l’escolarització  a  l’Escola  Bressol  Municipal per  a  infants empadronats en el municipi de Vilassar de Mar.
  • També  seran  beneficiàries  les  famílies  que  hagin  expressat  en  la  preinscripció  escolar,  que  el  pare  o  mare, tutor/a  o  guardador/a  de  fet es  pren  en  consideració, en  comptes  del  domicili  habitual,  l'adreça  del  lloc  de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre.

En el cas d’unitats familiars amb situació de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar: l’infant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.

En  el  cas  que  només  necessiti l’ajut un dels progenitors, es valorarà únicament la  renda  del  progenitor  sol·licitant, i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

En  el cas  que  un  dels  progenitors  no  estigui  empadronat  a  Vilassar  de Mar,  prevaldrà  el  fet  d’on estigui empadronat l’infant de manera tal que si l’infant no està empadronat  a  Vilassar  de  Mar,  no  es  podrà  sol·licitar cap ajut  econòmic escolar.

Presentació de sol·licituds:

Termini ordinari: les sol·licituds es podran presentar a l’Escola Bressol Municipal (av. Eduard Ferrés, 168) entre el 13 de juny i el 8 de juliol de 2022.

Termini extraordinari: es podrà sol·licitar l’ajut econòmic per a l’escolarització a l’Escola Bressol Municipal fora d’aquest termini, i durant tot el curs escolar, en els següents casos:

-Alumnes nouvinguts a la comarca: noves incorporacions, noves matrícules i alumnes preinscrits, que en el termini de presentació de sol·licituds no tenien plaça assignada.

-Alumnes amb situacions sobrevingudes: quan la situació econòmica i/o laboral familiar s’hagi vist greument afectada per causa de força major. En  aquests  casos  correspondrà  estudiar  la  nova  situació i  caldrà  que  les persones sol·licitants l’exposin  i l’acreditin documentalment. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Documentació específica per als ajuts per a l’Escola Bressol:

Fotocòpia DNI / NIE / Passaport de la persona sol·licitant

Certificat de convivència actualitzat (3 mesos) de la unitat familiar

Fotocòpia de l’últim rebut d’hipoteca o lloguer

En cas de separació, fotocòpia de la resolució judicial (conveni de separació)

Títol de Família Nombrosa, si s'escau

Títol de Família Monoparental, si s'escau

Certificat de discapacitat i / o grau de dependència, si s'escau

El full de consulta de dades fiscals de tots els membres majors de 16 anys (exercici 2021)

En cas d’autònoms, declaració de la renda (exercici 2021)

En  cas  que la  situació  econòmica  i/o laboral familiar s’hagi vist greument  afectada per  causa  de  força  major respecte a l’exercici 2021: fotocòpia de l'últim full de salari (dels membres de la unitat familiar que treballin: pare, mare, fills i filles grans, avis i àvies, etc.) i / o declaració jurada d’ingressos, i fotocòpia dels moviments bancaris dels darrers tres mesos, en cas que no es puguin aportar els fulls de consulta de dades fiscals de tots els membres majors de 16 anys

Fotocòpia del carnet d’atur dels fills i filles majors de 16 anys o justificant d’estudis

Tipologia dels ajuts econòmics escolars:

Es  podrà  sol·licitar ajut econòmic per l’import d’escolarització i  menjador i casal d’estiu de l’alumnat de l’Escola Bressol Municipal d’Infantil 1 i lactants i del menjador i serveis complementaris d’acollida, permanència i casal d’estiu d’Infantil 2.

En cas que el pare, la mare o tutor/a legal de l’infant, en la franja horària d’11 a 15 hores, no treballés o no fes cap activitat formativa, no es podrà sol·licitar ajut de menjador. Es podrà fer alguna excepció en aquelles situacions tractades  conjuntament amb l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en les quals existeixi una situació de risc per l’infant.

Criteris de concessió:

Els criteris de concessió, corresponents al Programa 2, d’ajuts d’escolarització i menjador a l’Escola bressol Municipal els podeu trobar a la convocatòria.