Acords de la plenària ordinària del 21 de març de 2024

Entre altres punts, es va aprovar la constitució de la Comissió d’Estudi de la Mobilitat on destaca fer el seguiment i propostes per a la imminent pacificació de l’N-II

La sessió plenària ordinària del mes de març, celebrada el dia 21, es va iniciar amb l’aprovació de l’acta de la plenària del 15 de febrer, i va seguir amb l’aprovació per unanimitat de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit per tal de fer front, principalment, al pagament de l’augment de sous dels treballadors de l’Ajuntament. El regidor d’Hisenda va explicar que es transferia crèdit del fons de contingència a capítol 1, per un import de 71.963 euros.

El tercer punt de la plenària, vinculat a l’anterior, va aprovar també per unanimitat l’increment salarial del 0,5% de les retribucions dels empleats públics municipals corresponent a l’any 2023, per donar compliment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Seguidament, es va aprovar la proposta d’acord per exercir l’acció judicial d’aplanament en el recurs interposat per l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) contra l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic de Vilassar de Mar. El punt va comptar amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar, ERC-VdMFutur i el PP, i els vots en contra de Babord i PSC.

Des del govern, l’alcaldessa Laura Martínez va explicar que APARTUR va interposar una demanda contenciosa administrativa contra l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic aprovada per l’Ajuntament, sol·licitant la nul·litat de diversos articles: article 7, 8, 13, 15, 16; la lletra e) de l’article 27; les lletres c), d), e), j) i r) de l’article 28; la lletra b) de l’article 29, l’article 38 i la lletra c) de l’article 40.1.

Martínez va afirmar que, després d’estudiar la demanda així com la jurisprudència en supòsits anàlegs per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, posant l’exemple de l’Ajuntament de Sitges en què APARTUR ha demandat i el TSJC ha dictat al seu favor amb una ordenança molt semblant a la de Vilassar de Mar, es decidia l’aplanament, és a dir l’anul·lació d’aquests articles per estalviar a l’Ajuntament les possibles costes derivades del judici. Per al govern municipal, la part important de l’ordenança, la que regula el nombre d’habitatges, es manté i els articles impugnats fan referència a qüestions tècniques menors, com ara el rètol informatiu exterior, l’assegurança de responsabilitat civil, la resposta al requeriment d’inspecció, el procediment d’assignació de vacants d’habilitacions o la impossibilitat de transmetre inter vivos les habilitacions d’habitatges turístics. 
El PSC va votar en contra manifestant que era “llençar la tovallola des de l’inici” i recordant que l’Ajuntament de Sitges ha recorregut contra la sentència del TSJC. Babord també va votar en contra. Per a Babord, l’aplanament no té sentit ni des del punt de vista jurídic ni des del punt de vista polític. No veuen l’ordenança de Sitges i la de Vilassar de Mar com a anàlogues perquè, segons va afirmar el regidor Eudald Tenias, hi ha una modificació normativa que expandeix les competències municipals que no estaven contemplades en l’ordenança de Sitges i sí en la de Vilassar de Mar. Per a ells, la prioritat del govern hauria de ser defensar la voluntat del plenari que en el seu dia va votar per unanimitat l’ordenança reguladora d’habitatges d’ús turístic.
L’alcaldessa va finalitzar el punt manifestant que si finalment Sitges guanya el procediment, no hi haurà problema en fer una modificació per tornar a incorporar els articles de l’ordenança que ara es deroguen amb l’aprovació de l’aplanament.

La plenària va continuar amb l’aprovació per unanimitat del conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia per tal d’optimitzar la gestió energètica municipal. Tots els grups es van mostrar a favor. Pel que fa als dubtes que Babord va manifestar sobre el cost del servei, l’alcaldessa va aclarir que normalment són els costos del personal que el Consell Comarcal hi destina, unes despeses a repartir entre els 30 ajuntaments de la comarca. 

El sisè punt, un altre conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en aquest cas per a la gestió del Servei d’Acollida per a l’any 2024, també es va aprovar per unanimitat del plenari. La regidora de Serveis Socials, Camino Calvo, va recordar que és un servei que es realitza amb el Consell Comarcal des de l’any 2009 adreçat a les persones nouvingudes i que l’any passat va atendre 108 persones. Els partits a l’oposició van manifestar el seu vot a favor i Babord va demanar que en les properes memòries anuals del servei s’incloguin també dades qualitatives de les persones que atén.  

Per unanimitat, també es va aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el municipi de Vilassar de Mar i de Vilassar de Dalt. Des del govern municipal, la regidora d’Urbanisme, Núria Pera, va explicar que es tracta d’actualitzar les delimitacions entre les poblacions veïnes perquè la Generalitat vol impulsar l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya. Va recordar que el 31 de gener de 2023 es va procedir a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Vilassar de Mar i de Vilassar de Dalt, amb la presència de representants d’ambdós municipis i del tècnic designat conjuntament per la Direcció General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Per unanimitat, es va aprovar el vuitè punt de l’ordre del dia, la constitució de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.
El regidor de Medi Ambient, Gerard Grau, va explicar que el 23 de març de 2023 l’Ajuntament va aprovar el pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, pla que s’ha de complementar amb l’ordenança que reguli els usos de l’aigua en l’àmbit municipal. Amb l’aprovació d’aquest punt, es va acordar constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança i es van nomenar els seus membres, on cada grup municipal estarà representat per un regidor/a, amb veu i vot ponderat, segons el nombre de regidors adscrits al grup municipal que correspongui.

El novè punt, la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’any 2024, es va aprovar amb els vots a favor dels grups de govern, Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, i les abstencions de Babord, PSC i PP. El regidor de Recursos Humans, Eduard Sirvent, va explicar que es modificava la RLT per rectificar errors materials detectats en càlculs de complements i per necessitats de l’organització. Des del PSC es van abstenir perquè encara no està feta la Valoració dels Llocs de Treball. Babord també va argumentar la seva abstenció perquè s’introduïa la modalitat de mobilitat interadministrativa per a la provisió de determinats llocs de treball, fet amb el qual la mesa de treballadors no estava d’acord. 

A la part de control, es va aprovar la proposta de resolució, presentada per tots els grups municipals, per a la constitució de la Comissió d’Estudi per la Mobilitat. La Comissió, impulsada per Babord i el PSC, es marca els següents objectius: seguiment i propostes en relació amb la pacificació de l’N-II; seguiment i propostes en relació amb els nous enllaços amb la C-32; propostes de millora del transport públic a nivell municipal i supramunicipal; desenvolupament del Pla de mobilitat urbana sostenible; desenvolupament del Pla de camins escolars; promoció de la mobilitat sostenible; seguiment i propostes en relació amb els accessos a la zona agrícola i el Mercat de Flor; nou model d’aparcaments del municipi i altres plans i projectes amb afectació sobre la mobilitat a Vilassar de Mar.

La moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, per a la correcta posada en funcionament del nou contracte de recollida de residus municipals es va rebutjar amb els vots en contra de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur i els vots a favor de Babord, PSC i PP. 
Babord va recordar que aquest contracte és el més important de l’Ajuntament, no només per la seva quantia econòmica, sinó també per la seva transcendència mediambiental i sobre la salut pública, explicant que el període transitori d’un any que tenia l’empresa adjudicatària del servei, URBASER, per implementar-ho ja s’ha exhaurit i a hores d’ara no hi ha camions, ni contenidors ni campanya de comunicació al respecte.
Entre els acords, la moció proposava proveir el lloc de treball de tècnic/a de Medi Ambient recentment incorporat a la plantilla de personal i estudiar la possibilitat de redistribuir personal ja existent, de manera temporal, per tal de donar suport en les tasques d’implantació del contracte de recollida. Altres acords eren: convocar la Comissió per a l’elaboració de l’ordenança reguladora; iniciar els treballs per a l’elaboració de l’ordenança fiscal; elaborar un calendari de seguiment de tota la posada en marxa del nou sistema de recollida i estudiar la possibilitat d’aplicar al contractista les penalitats previstes per demora en el compliment de les seves obligacions contractuals en haver-se exhaurit el període transitori sense la completa implantació del servei.
Des del govern municipal, el regidor de Medi Ambient, va argumentar els vots en contra perquè dels cinc acords de la moció, quadre ja s’estaven fent o treballant, i per “inexactituds” en la part expositiva del text de la moció. 

En el punt dotzè es va donar compte dels decrets d’alcaldia des del núm. 614/2024 al 1074/2024.

El Ple va finalitzar amb el torn de precs i preguntes de l’oposició al govern. Des del PP van demanar com a prec tornar a posar gespa als laterals de la plaça Tarradellas. El regidor de Via pública li va respondre que ara no era possible pel decret de sequera. 
El PSC va preguntar per quin és el seguiment que s’està fent del decret de sequera i quines dades quantitatives de reducció de consum es tenien. Des de Medi Ambient es va respondre que les dades estan per sota dels 200 litres per habitant i dia que marca l’actual fase de sequera. També van preguntar per mesures per evitar la sinistralitat amb bicicletes i patinets. En temes d’habitatge van preguntar com s’està treballant la Llei de lloguers i pel que fa als habitatges d’ús turístic van demanar les dades de pernoctacions del 2023 i quin retorn econòmic havia suposat per al municipi. La regidora d’Habitatge va respondre que contestarien per escrit. El PSC també va preguntar pel resultat de l’estudi sobre la vulnerabilitat de ports i passejos al canvi climàtic del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners en el qual Vilassar de Mar sortia com un dels passejos amb una afectació més gran. El regidor de Platja, Adrià Saborit, li va respondre que havia demanat una reunió amb el Departament de Territori de la Generalitat i que quan tinguessin les accions concretes estudiades li traslladarien. Des del PSC també van demanar, en la mesura del possible, el detall de les subvencions rebudes per la Diputació de Barcelona. 
Per la seva part, Babord va explicar que no faríen preguntes per tal que el torn de la ciutadania que s’esperava per preguntar no es demorés en el temps.

En el torn obert al públic, un representant de les famílies del Club d’Hoquei Vilassar va expressar la problemàtica que suposa pel club, jugadors i famílies el tancament de la pista annexa del pavelló Paco Martin per problemes estructurals amb la coberta. Van demanar al govern informació sobre els terminis d’actuació previstos per tornar a obrir l’equipament. Des del govern, tant l’alcaldessa com el regidor d’Esports, es van posar a disposició de les famílies, van recordar que estaven en contacte permanent amb la junta directiva del club per intentar ajudar en tot el que sigui possible i comunicar les novetats i van entomar el compromís que al setembre, quan comenci la nova temporada, la situació estigui resolta.