Sol·licitud d'autorització per activitats de carrer, via pública o altres indrets

Cultura
Via pública
Festes i celebracions
Via pública
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Aquest tràmit permet a associacions o entitats veïnals sol·licitar poder fer activitats al carrer, via pública o altres indrets a l’aire lliure. 

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

Amb antelació suficient a la utilització dels espais.

Requisits previs

Conèixer i acceptar les condicions següents:

 1. L’Ajuntament no facilitarà cap tipus de material per a la realització de l’activitat.
 2. Les persones organitzadores, un cop finalitzada l’activitat, es responsabilitzaran de la neteja.
 3. Les persones responsables de l’organització de l’activitat haurà de presentar, juntament amb la instància de petició:
  1. Comprovant de l’ingrés de la taxa corresponent.
  2. Programa complet d’activitats amb indicació concreta del dia, hora i lloc exacte de realització de cadascuna de les activitats.
  3. Nombre de persones que es preveu a cadascuna de les activitats.
  4. Espai concret on es pretén celebrar l’activitat perquè l’Ajuntament calculi l’aforament màxim permès.
  5. Declaració responsable facilitada.
Temps de tramitació

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu

Amb caràcter general, les sol·licituds presentades, un cop finalitzat el termini per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu llevat normativa específica municipal que estableixi un règim diferent.

Documentació necessària
 1. Instància genèrica (Descarregar només si es fa el tràmit presencial o per correu)
 2. Declaració responsable
 3. Justificant pagament taxa (la liquidació de la taxa corresponent al tràmit us l’enviarà l’Ajuntament per a que pugueu efectuar el pagament)
Preu

1.    La taxa per tramitació administrativa és de 36,25€, d’acord amb el que estableix l’Ordenança fiscal núm. 7.
2.    Si per realitzar l’activitat s’ha de fer tall de carrer, a més a més, s’haurà de pagar un mínim de 25€, d’acord amb el que estableix l’Ordenança fiscal núm. 31.
 

Mitjans de pagament

El que s'indiqui en la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu i signeu la Declaració responsable, escanegeu la documentació que heu de presentar i ho adjunteu tot al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Portar omplerta la instància genèrica i la declaració responsable.

Per correu postal

Enviar omplerta la instància genèrica, la declaració responsable a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar 

Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 2020DECR002346, del 14 de juliol, de Modificació de les mesures per a la reobertura d’alguns equipaments municipals, davant la situació del Coronaviurs.
   
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
   
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.